സംസ്ഥാന പഠനഗവേഷണ കേന്ദ്രം

KPPHA സംസ്ഥാന പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 

പത്താം പിറന്നാളാഘോഷ പരിപാടിക്ക് KPPHA സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ട റി  കെ പ്രദീപൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു.

KPPHA സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട്‌ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ 

സംസ്ഥാന പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡ യ റ ക് ട ർ  ടി ശ്രീധരൻ ചോമ്പാല മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു 
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മാസിക മാ നേ ജ ർ  ടി കുഞ്ഞി രാമൻ മാസ്റ്റർ ഉദ് ഘാ ട നം  നടത്തുന്നു മാസിക അസോ സി യേ റ്റെഡ് എഡി റ്റർ  മഞ്ചാള ത്ത് പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ 

മുൻ സംസ്ഥാന ജന റ ൽ സെക്രട്ട റി അരവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ 


സദ സ്സ് 

No comments:

Post a Comment